Exposició pública ampliació explotació ramadera a la finca SANTA EULARIETA

ANUNCI

Presentat l'expedient d'obres per l'ampliació d'una explotació ramadera a la finca “SANTA EULARIETA” de terme municipal d'Oristà (Osona).

D'acord amb el que estableix l'art. 49 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, perquè durant el citat període puguin formular al·legacions i reclamacions les persones interessades.

El projecte esmentat es troba a les oficines municipals, on es pot consultar en horari d'atenció al públic, durant el termini anteriorment indicat.

Oristà, 19 de juliol de 2016

Marc Sucarrats Sabatés
Alcalde

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35