EDICTE: Inici tràmits nou Jutge de Pau Substitut

 

Marc Sucarrats Sabatés, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Oristà

 

Faig saber que correspon al Ple de l'Ajuntament escollir la persona per a ser nomenades Jutge/ssa de Pau substitut d'aquest municipi, d'acord amb el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995 dels Jutges de Pau.

 

S'obre el termini de vint dies naturals per a que les persones interessades i que reuneixen les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquest Alcaldia.

 

En la secretaria d'aquest Ajuntament podrà ser inspeccionat l'expedient i la informació necessària dels requisits, duració del càrrec, etc.

 

En el cas que no hi hagi cap sol·licitant, el Ple de la Corporació escollirà lliurament comunicant l'acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció degà del Partit Judicial i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

El que es fa públic pera general coneixement.

 

Oristà, a 12 de març de 2019

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35