Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 1/2016

En data 29 de juny de 2016 el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2016, finançat mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses del pressupost vigent de la corporació.

L'expedient de referència, s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Oristà, 11 de juliol de 2016 


Marc Sucarrats Sabates
Alcalde

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35