Aprovació inicial de la modificació parcial art. 173 de la normativa del POUM

El Ple de l'Ajuntament d'Oristà, en sessió, que va tenir lloc el dia 29 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que a continuació es detalla, i sotmetre'l a informació pública, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a un dels diaris de més difusió de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

- MODIFICACIÓ PARCIAL ART. 173 DE LA NORMATIVA

S'exposa al públic pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació, per a que els possibles interessats puguin examinar l'expedient, i si s'escau, formular les al·legacions que considerin oportunes.

Oristà, 11 de juliol de 2016

Marc Sucarrats Sabatés
Alcalde

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35