Aprovació definitiva de l'expedient de crèdit extraordinari 1/2016

ANUNCI

L'expedient de crèdit extraordinari número 1/2016, finançat mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, s'ha publicat al BOP el dia 21 de juliol del 2016, i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat en data 8 d'agost de 2016 i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:

 

Pressupost

   

Pressupost

Capítol

inicial

Increment

disminucions

definitiu

         

Impostos directes

211.700,00

0,00

 

211.700,00

Impostos indirectes

8.914,27

0,00

 

8.914,27

Taxes i altres ingressos

45.100,00

0,00

 

45.100,00

Transferències corrents

226.389,83

0,00

 

226.389,83

Ingressos patrimonials

400,00

0,00

 

400,00

Alienació d'inversions

0,00

0,00

 

0,00

Transferències de capital

0,00

0,00

 

0,00

Actius financers

0,00

0,00

 

0,00

Passius financers

0,00

0,00

 

0,00

         

TOTAL INGRESSOS

492.504,10

0,00

 

492.504,10

         
 

Pressupost

   

Pressupost

Capítol

inicial

Increment

disminucions

definitiu

         

Despeses de personal

168.583,10

5.000,00

 

173.583,10

Compres de bens corrents i serveis

231.221,00

 

-5.000,00

226.221,00

Despeses financeres

0,00

   

0,00

Transferències corrents

25.700,00

   

25.700,00

Fons de contingència

5.000,00

   

5.000,00

Inversions reals

53.000,00

29.092,83

-29.092,83

53.000,00

Transferències de capital

0,00

   

0,00

Actius financers

0,00

   

0,00

Passius financers

9.000,00

   

9.000,00

         

TOTAL DESPESES

492.504,10

34.092,83

-34.092,83

492.504,10

 

Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Oristà, 22 de novembre de 2016

 

L'alcalde

Marc Sucarrats Sabates                                          

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35