Ajuntament

Organització municipal

La formen l'alcalde i el Ple de l'Ajuntament i constitueix l'organització necessària per prendre les decisions adients per governar i drigir el municipi. L'Ajuntament el componen l'alclade, que el presideix, i els regidors, que formen part del Ple. Els regidors són elegits pels veïns del municipi per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. Els alcaldes són escollits pels regidors o pels mateixos veïns.

En aquest apartat podeu trobar informació relacionada amb l'organització i el funcionament dels òrgans municipals.