Noves beques per a activitats esportives del Consorci del Lluçanès

Dimarts 27/09/2016
LÍNIA DE BEQUES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES PER A
INFANTS I ADOLESCENTS DE FAMÍLIES AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES - 2016
 

 

Cartell beques esportives
Cartell beques esportives

Us informem que per aquest any 2016, des del Consorci del Lluçanès, s'ha obert una convocatòria per oferir beques econòmiques a les famílies d'aquells infants i adolescents nascuts entre el 1998 i el 2013 empadronats als municipis de Lluçà, Sant Boi de Lluçanès, Oristà, Sobremunt, Sant Martí d'Albars, Sant Agustí de Lluçanès i Santa Maria de Merlès, que vulguin participar d'activitats esportives durant el curs 2016-17.

 Termini i lloc de presentació de sol·licituds: del 26 de setembre al 14 d'octubre 2016 al registre d'entrada del Consorci del Lluçanès adjuntant la documentació dins d'uns sobre tancat.  

Documentació que cal aportar:

- Model sol·licitud degudament complimentat i signat
- DNI/NIE de tots els membres majors d'edat
- Volant d'empadronament al municipi
- Títol de família nombrosa i/o monoparental, en el cas que correspongui
- Certificat legal de disminució i/o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics, psicològics...
- En cas de violència de gènere: còpia de l'ordre de protecció judicial, sentència condemnatòria, informe del Ministeri Fiscal indicant l'existència d'indicis de violència...
- Justificants d'ingressos:
- Treballadors en actiu: en cas de no superar els ingressos establerts (veure quadre adjunt) caldrà presentar la declaració de renda o en el cas de no disposar-ne presentar les tres últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. En el cas de treballadors/es autònoms presentar última liquidació trimestral d'IRPF i/o butlletí de cotització a la seguretat social i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.
- Certificat de l'OTG que acrediti si es percep prestació per atur i la quantitat de tots els membres adults de la unitat de convivència o en el seu cas certificat negatiu
- Certificat de percebre o no pensions o ajuts socials de l'administració pública (pensions contributives, no contributives, PIRMI...) i en cas afirmatiu la seva quantia, només en el cas de no superar els ingressos establerts en el quadre adjunt
- Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida
- Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)
- Pressupost anual de l'activitat emès per l'entitat esportiva per la qual es demana la beca.

 

 

NOTA IMPORTANT: Les famílies que superin aquests ingressos també podran sol·licitar beca tot i que només obtindran punts mitjançant la valoració social (família nombrosa, monoparental, discapacitat...). Les famílies que no superin aquests ingressos obtindran més puntuació en la valoració socioeconòmica. La valoració econòmica s'obté de la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat de convivència. A aquests s'hi restaran les despeses d'habitatge, ja siguin de lloguer o hipoteca, en un màxim de 450 euros.

Nombre de membres de la unitat familiar Renda disponible màxima mensual establerta en els barems
2 membres 863,17 euros
3 membres 1062,36 euros
4 membres 1261,55 euros
5 membres 1460,74 euros
6 membres 1659,93 euros
7 membres 1859,13 euros
8 membres 2058,32 euros
9 membres 2257,51 euros


Cal tenir en compte que els ajuts atorgats no serviran per cobrir la totalitat del cost de l'activitat sinó que se'n cobrirà un percentatge en funció de la valoració econòmica i social que es faci de cada situació segons la puntuació obtinguda.


Beques limitades segons disponibilitat pressupostària.

 


Més informació : Consorci del Lluçanès 93 888 00 50

 

Santa Creu de Jutglar, 19 de setembre de 2016

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35