Obert el periode de beques esportives d'estiu del Consorci

Dilluns 18/06/2018

Línia de beques per abonaments de piscina i/o cursets de natació per a

infants, adolescents i adults amb necessitats socioeconòmiques

- Temporada d'estiu 2018 -

beques

 

 

 

Us informem que per aquest estiu 2018, des del Consorci del Lluçanès, s'ha obert una convocatòria per oferir beques econòmiques a infants, adolescents i adults nascuts fins el 2015 empadronats a qualsevol del municipis del Lluçanès, que realitzin un curs de natació i/o que facin ús de qualsevol piscina pública del Lluçanès aquest estiu. En cas de no disposar de piscina en el seu propi municipi es contemplarà l'opció de realitzar el curset o abonament de piscina en una instal·lació fora del Lluçanès.

 

 

- Termini i lloc de presentació de sol·licituds: fins al 3 de juliol de 2018 al registre d'entrada

del Consorci o dels Ajuntaments del Lluçanès amb la corresponent documentació.

 

 

Documentació obligatòria:

-Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.

 -Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas de no

tenir-ne.

-Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar

 -Pressupost de l'activitat esportiva emès per l'entitat esportiva per la qual es sol·licita la beca.

 -Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar:

Última declaració de la renda (2017)

Justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es

troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines, contracte de treball i/o altres

prestacions (atur, pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives).

Treballadors autònoms, l'última declaració trimestral IRPF, i/o butlletí de cotització a la

seguretat social i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG.

Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència, únicament en el supòsit en

que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida

- Justificació de despeses fixes mensuals: habitatge, lloguer o hipoteca.

- Carnet de família nombrosa (si s'escau)

- Carnet de família monoparental (si s'escau)

- Certificat de reconeixement de disminució, i/o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics i/o

psicològics. (si s'escau)

- En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió

alimentària i custòdia dels fills.

- Còpia de l'ordre de protecció judicial, sentència condemnatòria, informe del Ministeri Fiscal indicant

l'existència d'indicis de violència de gènere (si s'escau).

- Pressupost de l'abonament individual de temporada, cost del curset de natació i entitat responsable

de l'activitat.

 

NOTA IMPORTANT: S'entendran denegades les sol·licituds de beca que superin els ingressos

indicats en el quadre següent. La valoració econòmica s'obté de la suma dels ingressos de tots els

membres de la unitat de convivència. A aquests s'hi restaran les despeses d'habitatge, ja siguin de lloguer o

hipoteca, en un màxim de 450 euros mensuals.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35