Beques per activitats esportives per adults, infants i joves

Divendres 23/08/2019

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES per a infants, nascuts fins el 2016, joves i

adults, empadronats als municipis d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Agustí de Lluçanès,

Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt.

beques esportives

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ


Del 2 al 18 de setembre de 2019 al registre d'entrada del Consorci del Lluçanès o a l'Ajuntament

corresponent.

 

 

QUADRE DE RENDA DISPONIBLE MÀXIMA MENSUAL:


NOTA IMPORTANT: S'entendran denegades les sol·licituds de beca que superin els ingressos nets

indicats en el quadre anterior*. La valoració econòmica s'obté de la suma dels ingressos de tots els

membres de la unitat de convivència. A aquests s'hi restaran les despeses d'habitatge, ja siguin de lloguer o

hipoteca, fins a un màxim de 450 euros mensuals.

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR:

o Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.

o Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar

o Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas de no

tenir-ne.

o Justificant d'ingressos econòmics (declaració renta, nòmines, full pensions, liquidació trimestral

IRPF, certificats de l'OTG, certificats ajuts socials...)

o Pressupost de l'activitat emès per l'entitat responsable de l'activitat.

 

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL PER A L'OBTENCIÓ DE PUNTS ADDICIONALS:

o Títol de família monoparental i/o nombrosa

o Certificat legal de disminució o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics...

o Documentació acreditativa de situació de violència de gènere

o En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió

alimentària i custòdia dels fills.

o Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)

Els ajuts només cobriran un percentatge del cost de l'activitat, no el total. Limitats a partida pressupostària.

 

MÉS INFORMACIÓ al Consorci del Lluçanès a través de l'adreça consorci@consorci.llucanes.cat o al 93 888 00 50.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23/08/2019 14:51