Beques per activitats esportives per adults, infants i joves

Divendres 23/08/2019
CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES per a infants, nascuts fins el 2016, joves i adults, empadronats als municipis d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt.

beques esportives

 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ
Del 2 al 18 de setembre de 2019 al registre d'entrada del Consorci del Lluçanès o a l'Ajuntament corresponent.

QUADRE DE RENDA DISPONIBLE MÀXIMA MENSUAL:
NOTA IMPORTANT: S'entendran denegades les sol·licituds de beca que superin els ingressos nets indicats en el quadre anterior*. La valoració econòmica s'obté de la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat de convivència. A aquests s'hi restaran les despeses d'habitatge, ja siguin de lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 450 euros mensuals.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR:

  • Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.
  • Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar
  • Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas de no tenir-ne.
  • Justificant d'ingressos econòmics (declaració renta, nòmines, full pensions, liquidació trimestral  IRPF, certificats de l'OTG, certificats ajuts socials...
  • Pressupost de l'activitat emès per l'entitat responsable de l'activitat.

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL PER A L'OBTENCIÓ DE PUNTS ADDICIONALS:

  • Títol de família monoparental i/o nombrosa
  • Certificat legal de disminució o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics...
  • Documentació acreditativa de situació de violència de gènere
  • En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
  • Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)

Els ajuts només cobriran un percentatge del cost de l'activitat, no el total. Limitats a partida pressupostària.

MÉS INFORMACIÓ al Consorci del Lluçanès a través de l'adreça consorci@consorci.llucanes.cat o al 93 888 00 50

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/10/2020 14:45