Beques d'estiu 2019

Divendres 07/06/2019

LÍNIA DE BEQUES PER ACTIVITATS D'ESTIU PER A INFANTS, JOVES I ADULTS

AMB NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES – 2019

beques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ACTIVITATS D'ESTIU 2019

Us informem que per aquest estiu 2019, del del Consorci del Lluçanès, s'ha obert una convocatòria per oferir beques econòmiques a infants, adolescents i adults nascuts fins el 2016 empadronats als municipis d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars i Sobremunt, que realitzin un curs de natació, facin ús de qualsevol piscina pública del Lluçanès i/o participin a les activitats d'Estiu Inquiet. En cas de no disposar de piscina en el propi municipi es contemplarà l'opció de realitzar el curset o abonament de piscina en una instal·lació fora del Lluçanès.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Del 14 al 27 de juny de 2019 al registre d'entrada del Consorci del Lluçanès o a l'Ajuntament corresponent.

QUADRE DE RENDA DISPONIBLE MÀXIMA MENSUAL:

 

1 membre   995,96

2 membres 1294,76

3 membres 1593,54

4 membres 1892,33

5 membres 2191,11

6 membres 2489,90

NOTA IMPORTANT: S'entendran denegades les sol·licituds de beca que superin els ingressos nets indicats en el quadre

anterior*. La valoració econòmica s'obté de la suma dels ingressos de tots els membres de la unitat de convivència. A aquests s'hi restaran les despeses d'habitatge, ja siguin de lloguer o hipoteca, fins a un màxim de 450 euros mensuals.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PRESENTAR:

o Model d'instància normalitzat sol·licitant l'adjunt.

o Volant d'empadronament al municipi de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas de no tenir-ne.

o Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar o llibre de família en cas de no tenir-ne.

o Justificant d'ingressos econòmics (declaració renta, nòmines, full pensions, liquidació trimestral IRPF, certificats de l'OTG,

certificats ajuts socials...)

o Pressupost de l'activitat emès per l'entitat responsable de l'activitat.

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL PER A L'OBTENCIÓ DE PUNTS ADDICIONALS:

o Títol de família monoparental i/o nombrosa

o Certificat legal de disminució o resolució d'invalidesa de l'INSS o informes mèdics...

o Documentació acreditativa de situació de violència de gènere

o En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia

dels fills.

o Justificació de despeses fixes mensuals de l'habitatge (lloguer o hipoteca)

Ajuts limitats a partida pressupostària.

MÉS INFORMACIÓ al Consorci del Lluçanès a través de l'adreça consorci@consorci.llucanes.cat o al 93 888 00 50

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12/06/2019 08:35